Prezentace knihy o národních patronech na Budči 20. června 2015

V sobotu 20. června 2015 byla v rotundě sv. Petra a Pavla veřejnosti představena kniha Střední Čechy, kolébka národních patronů o našich nejstarších národních patronech sv. Ludmile, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Prokopovi, kterou vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.. Před rotundou se setkali duchovní správce kostela P. Petr Bubeníček, editor knihy PhDr. Zdeněk Kuchyňka, kladenský arciděkan Jiří Neliba, J. E. Miloslav kardinál Vlk a autor několika statí v knize univ. prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.


Při vstupu do budečské rotundy se kardinál Miloslav Vlk pozdravil i s jednou ze spoluautorek sborníku univ. prof. PhDr. Zdeňkou Hledíkovou, CSc.


Účastníky setkání v rotundě, v níž jako chlapec pobýval i jeden z našich národních patronů sv Václav, přivítal P. Petr Bubeníček.


Ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka připomněl vznik této knihy, myšlenka na jejíž vydání se zrodila už v roce 2004 v rámci stejnojmenného výstavního projektu. Tím se měla společně prezentovat muzea zřizovaná od roku 2003 Středočeským krajem. Z projektu, který měl být financován z finančních prostředků Evropské unie (SROP), nakonec sešlo, nicméně dr. Kuchyňkovi, který měl mít na starosti vydání doprovodného katalogu, bylo líto, aby tato myšlenka zcela zapadla. Za významné pomoci univ. prof. Jiřího Slámy se podařilo sestavit z předních českých historiků autorský kolektiv a - byť s velkým časovým odstupem od doby původního záměru - knihu vydat.


Univ. prof. Jiří Sláma ve svém vystoupení upozornil především na význam přijetí křesťanství pro raně středověký český stát, díky čemuž začala naše země od konce 9. století náležet k vyspělé západní Evropě, která navazovala na dědictví Říše římské. Jeho slova zazněla v rotundě, kterou jako jeden z důkazů příklonu k tomuto světu nechal po roce 895 postavit kníže Spytihněv. Prof. Sláma také upozornil, že prezentovaná kniha se vyrovnává i s některými mýty, které se stále opakují a zaznívají i z úst politiků, např. že kníže Václav byl vazalem Německa a platil tam 120 volů a 500 hřiven stříbra. Když pomineme fakt, že žádný dobový písemný pramen takováto čísla neuvádí, pokud Václav platil saskému panovníkovi Jindřichu I. poplatek za mír, pak ho v žádném případě neplatil do Německa a nemohl být ani "kolaborantem". Ostatně i Jindřich I. platil takovýto poplatek Maďarům, aby zabránil pustošení své země.


Promluvy se zájmem poslouchala spoluautorka stati o sv. Ludmile univ. prof. Zdeňka Hledíková, CSc. (v přední řadě uprostřed), vedle ní S. M. Dominika Bohušová, OP, ze sekretariátu arcibiskupa pražského, a za nimi starostka obce Zákolany PhDr. Lucie Wittlichová...


a také Mgr. Tomáš Procházka z odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje (v zadní řadě uprostřed).


J. E. Miloslav kardinál Vlk ve své promluvě navázal na myšlenky o významu křesťanství pro náš stát a společnost. Zdůraznil, že krásná hesla francouzské revoluce Volnost, rovnost, bratrství bez pevné opory v tom, co ztělesňuje křesťanství, tedy láska k bližnímu, ústí v režimy, jejichž hlavní ideou je nenávist - v případě nacismu rasová, v případě komunismu třídní. Kardinál Vlk připomněl, že představovaná kniha ukazuje i jinou důležitou stránku lidského života - hledat a nacházet kořeny svého bytí. Poté požehnal knize a popřál jí, aby si našla mnoho vnímavých čtenářů.Po požehnání knihy si ji zájemci mohli před rotundou nechat od autorů podepsat.

Sedící u stolku zleva: univ. prof. Jiří Sláma, univ. prof. Petr Sommer a univ. prof. Zdeňka Hledíková.


Foto © Jaroslav Vyšín a Lucie Wittlichová, 2015

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 22.06.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.