Zažij dobu kamennou: lovci a sběrači

Anotace:

Díky dotačnímu projektu MK ČR Podpora projektů kreativního učení jsme připravili pro žáky bohatý interaktivní program o pravěku. Na řadě replik si ukážeme vývoj kamenných i kostěných nástrojů, díky čemuž děti snadno pochopí, jaké materiály a proč pravěcí lidé používali. Vyzkoušíme si rozdělat oheň a řezat pazourkovými noži. Budeme se zabývat také duchovní kulturou a estetickými projevy našich dávných předků, malovat pigmenty "jeskynní malby" a hrát na pravěké hudební nástroje. Jinými slovy - vyrobíme si potřebné vybavení, provedeme náležité rituály a vyrazíme na lov.

Určeno pro všechny věkové kategorie:

Časová dotace pro MŠ: cca 60 minut

Časová dotace pro ZŠ: cca 120 minut

Cena programu je 40 Kč/žák

Program je potřeba dopředu objednat.

cena:

40 Kč/žák, pedagog zdarma

návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast tematický okruh/Vzdělávací oblast učivo cíle a výstupy
Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět Praktické užívání nástrojů, tvůrčí činnosti výtvarné a hudebně pohybové *spolupráce s ostatními

*seznamování se světem lidí, kultury a umění

*možnost vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

*vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností

*vytváření povědomí o neustálých proměnách

1. stupeň Člověk a jeho svět Lidé a čas Orientace v čase a časový řád

Současnost a minulost v našem životě

Regionální památky

*poznávání, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.

2. stupeň Člověk a společnost Dějepis Člověk a lidská společnost v pravěku *rozvíjení zájmu o současnost a minulostí

*odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn

*schopnost charakterizovat život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

1.,2., stupeň Umění a kultura Hudební a výtvarná výchova Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku, interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům. *chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence

*seznamování se světem lidí, kultury a umění

*možnost vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

*vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovednost

*vytváření povědomí o neustálých proměnách

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.03.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.