Cesta do pravěku

anotace:

Program se skládá z teoretické a praktické části. Nejdříve si žáci zopakují své znalosti o pravěkém bydlení, potravě, zbraních a nástrojích a také o tom, k čemu je potřebná archeologie. V druhé části získané informace obohatí o konkrétní poznatky z expozice muzea, v případě zájmu si prohlédnou aktuální výstavy a pak konečně dostanou prostor pro vlastní aktivitu v dílnách:

Program je potřeba dopředu objednat.

délka programu:

2,5 hodiny

počet žáků:

10 - 30

cena:

40 Kč/žák, pedagog zdarma

návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast tematický okruh učivo průřezová témata
1. stupeň Člověk a jeho svět Lidé a čas Orientace v čase a časový řád

Současnost a minulost v našem životě

Regionální památky

Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání

Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá

Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace

2. stupeň Člověk a společnost Člověk a lidská společnost v pravěku Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání

Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá

Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.01.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.