Výroční zpráva za rok 2004

1. Základní údaje

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (dále jen SVMK) je příspěvkovou organizací, zřizovanou Středočeským krajem. Personální obsazení zůstalo stejné jako v roce 2003 - ve stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v roce 2004 tito pracovníci: Jana Balejová - dokumentátor, Karel Fryč - správce sbírek, Eva Hoffmannová - účetní (0,5 úvazku), PhDr. Zdeněk Kuchyňka - ředitel, historik, Jana Sklenářová - knihovnice (0,5 úvazku), Jaroslav Vyšín - konzervátor, Pavla Žvachtová - etnolog, kurátor sbírky, což přepočteno na úvazky a skutečnou dobu zaměstnání představuje 6 pracovníků. Z uvedených pracovníků v trvalém pracovním poměru mají dva vysokoškolské vzdělání příslušného směru, dva mají vysokoškolské vzdělání jiného směru než obor, jímž se v muzeu zabývají, tři středoškolské vzdělání příslušného směru. Formou dohody byly zajištěny tyto činnosti: Milena Kohoutová - mzdová účetní, Jan Sklenář - správa počítačové sítě, Vilém Řádek - prodej publikací a propagačních předmětů, Karel Fryč, Lukáš Krinke - průvodcovská služba na Budči, Irena Egerová - sekání trávy a úklid areálu rotundy na Budči.

SVMK v roce 2004 plnilo tyto hlavní úkoly:

 1. příprava rekonstrukce nového objektu muzea Huťská čp. 1375
 2. příprava výstav Cestování před sto lety, Kladenský salon 2004, Bohumil Hrabal v knižním umění, Zanikající doly na Kladensku, Loutky našich pradědečků
 3. příprava soutěže na Internetu k výstavě Cestování před sto lety
 4. příprava Národní svatováclavské pouti na Budči a vydání Posla z Budče
 5. zajištění průvodcovské služby na Budči
 6. revize podsbírky knihy
 7. seznam restaurování a konzervace sbírkových předmětů
 8. zpracování Strategického marketingového plánu SVMK
 9. metodická i odborná pomoc dalším muzeím v regionu.
Dále SVMK zajišťovalo běžné provozní úkoly. V další části se budeme jednotlivým činnostem SVMK a nákladům na ně věnovat podrobněji.

2. Příprava rekonstrukce nového objektu muzea

Situaci muzea i nadále komplikuje fakt, že nemá vlastní výstavní prostory, a na základě usnesení rady města Kladna z roku 2002 se má muzeum vystěhovat jak z výstavních prostor v zámku, tak z budovy čp. 1841 v Zádušní ulici. Vzhledem k tomu v dubnu 2004 zakoupil Středočeský kraj od firmy Bohdan Bolzano spol. s r. o. pro muzeum bývalou ředitelskou vilu Poldi v Huťské ulici čp. 1375 spolu s přilehlým pozemkem v pořizovací ceně 7.950.000,- Kč. Po zápisu do katastru nemovitostí muzeum tento objekt čp. 1375, stavební parcelu č. 6079 spolu s pozemkem ppč. 6080/1 o výměře 4920 m2 dne 26. 8. 2004 převzalo. Na základě výzvy třem zájemcům byl jako zpracovatel architektonické studie na rekonstrukci tohoto objektu vybrán ing. arch. Jan Červený, který v říjnu 2004 předal dokončenou studii včetně zaměření objektu. Zpracování projektu pro stavební povolení provedl v listopadu - prosinci 2004 stavitel Josef Drnec. Předpokládaná cena rekonstrukce je 2 - 2,8 mil. Kč a bude provedena ve dvou etapách v letech 2005 - 2006.

Náklady na zpracování studie a projektu 65.260,- Kč

3. Hospodaření SVMK

Příspěvek zřizovatele na provoz v uvedeném roce činil 2.675.000,- Kč a byl SVMK k 31. 12. 2004 převeden v plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného činily 14.774,- Kč, z prodeje publikací a propagačních předmětů 67.560,- Kč, sdružené finanční prostředky a další příjmy 19.570,- Kč. Díky mírnému překročení plánovaných příjmů a nižšímu čerpání prostředků na platy zaměstnanců v souvislosti s dlouhodobým onemocněním skončilo hospodaření SVMK přebytkem ve výši 120.248 Kč. Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je uveden níže

Celkové příjmy 2.784.212,- Kč
Celkové výdaje 2.663.964,- Kč

4. Stálé expozice

V kladenském zámku jsou stále instalovány tři části stálé historické expozice - Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Štola. Součástí prohlídkového okruhu je i kaple sv. Vavřince, v níž byl na vánoční období instalován betlém z Poniklé ze sbírek SVMK. Stálé expozice včetně kaple navštívilo za rok 2004 celkem 11.781 návštěvníků. Náklady na opravy, otop a elektřinu ve stálé expozici hradí majitel objektu, tedy Město Kladno, které také vybírá vstupné.

5. Krátkodobé výstavy a další kulturně výchovné akce

V roce 2004 SVMK uspořádalo 4 krátkodobé výstavy: v Zámecké galerii Cestování před sto lety (1. 4. - 9. 5.), Loutky našich pradědečků (16. 12. 2004 - 9. 1. 2005), v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny Bohumil Hrabal v knižním umění (30. 9. - 26. 10.), v Hornickém skanzenu Mayrau Zanikající doly na Kladensku (13. 10. - 14. 11.)
Výstavy navštívilo celkem 6536 lidí. Muzeum také spolupracovalo na výstavě Kladenský salon 2004 v Zámecké galerii (21. 9. - 31. 10.), kterou navštívilo 1880 lidí.
Ředitel Z. Kuchyňka zahajoval či uváděl tyto výstavy a akce:

 1. výstava obrazů Jiřího Karase - Galerie Kavárny - vinárny Ateliér v Kladně - 18. 3. 2004
 2. výstava fotografií Jaroslava Vyšína - Městské muzeum Velvary - 2. 6. 2004
 3. výstava Malíř a tiskař - Cyril Bouda a Josef Cipra - Galerie Kavárny - vinárny Ateliér v Kladně - 14. 9. 2004
 4. výstava Setkávání s Bohumilem Hrabalem. Fotografie Karla Kestnera. - Galerie 55 Kladno 15. 9. 2004
 5. Kladenský salon 2004 - Zámecká galerie města Kladna - 21. 9. 2004
 6. výstava Bohumil Hrabal v knižním umění - Malá galerie Středočeské vědecké knihovny Kladno - 29. 9. 2004
 7. výstava Zanikající doly na Kladensku - Hornický skanzen Mayrau u Vinařic 12. 10. 2004
 8. výstava Z ateliéru Niny Čampulky II - Galerie 55 Kladno 13. 10. 2004
 9. křest knihy Olgy Fikrlové - Květy s vůní cyankáli - Galerie Kavárny - vinárny Ateliér v Kladně - 5. 11. 2004
Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Unhošti, kde sídlí duchovní správa NKP Budeč, zajišťovalo SVMK i v roce 2004 průvodcovskou službu na Budči, a to od konce května do konce září, vždy první a poslední víkend v měsíci a v Den otevřených dveří památek, případně u skupin i mimo tyto termíny po předchozí objednávce, zajišťovalo Národní svatováclavskou pouť na Budeč 25. září 2004 a vydání almanachu Posel z Budče. V roce 2004 navštívilo Budeč jednotlivě i ve skupinách 1140 návštěvníků, kteří využili nabízených průvodcovských služeb. Vzhledem k tomu, že výstavní činnost probíhala v prostorách, jejichž provoz zajišťují jiné subjekty, SVMK nemá z této činnosti příjem. Vstupné je vybíráno pouze na NKP Budeč. SVMK uspořádalo v tomto roce jednu soutěž na Internetu pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií, a to k výstavě Cestování před sto lety. Zúčastnilo se jí 82 dětí, přičemž za jednoho účastníka byly považovány i celé třídy, pokud zaslaly společnou odpověď. Nejlepší odpovědi v obou soutěžích byly oceněny věcnými dary.

Náklady na materiál pro výstavy a internetové soutěže 4.657,- Kč
Příjmy ze vstupného na Budči 14.774,- Kč

6. Vlastní badatelská činnost SVMK

V souvislosti s přípravami oslav 1100 let Budče v roce 2005 se Z. Kuchyňka zabýval historií Budče ve 20. století a připravil text na toto téma pro sborník 1100 let Budče. Pavla Žvachtová pokračovala v souvislém výzkumu Kladenska na téma Reflexe socio-profesní skupiny Horníci. J. Vyšín s K. Fryčem dokumentovali zanikající památky na hornickou činnost na Kladensku. P. Žvachtová spolu s J. Vyšínem dokumentovali výroční obyčeje - Masopust v Buštěhradě a ve Vinařicích.

7. Využití muzejních fondů badateli

Z muzejních fondů je hlavně využívána studijní knihovna, především její časopisecké fondy, ale i knihovna sbírková, fotografická sbírka a fond archeologie. Za rok 2004 eviduje SVMK 19 badatelských návštěv, které prezenčně využily výše uvedených fondů. Jde jak o studenty, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce, tak o soukromé badatele. Písemně byly zodpovězeny 3 badatelské dotazy. Pracovníci SVMK si z knihovny vypůjčili 39 knih a časopisů do příručních knihoven jednotlivých oddělení.

Ze sbírek SVMK byly zapůjčeny 3 sbírkové předměty z podsbírek výtvarného umění a numismatiky Muzeu Bedřicha Smetany v Praze na výstavu Podoby Bedřicha Smetany, 1 deponovaný obraz na výstavu Vlastivědného muzea Slaný Pod doškovými střechami, 6 sbírkových předmětů z podsbírky kovy - dřevo, sklo - porcelán Muzeu Podblanicka na výstavu A my honem do Betléma půjdem a 1 sbírkový předmět z podsbírky jiná - přírůstky Středočeskému muzeu Roztoky na výstavu Jednou v roce na Vánoce.

8. Vzdělávací a publikační činnost

Přednášky

PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Mgr. Pavla Žvachtová

Publikace

SVMK vydalo k zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč 21. číslo Posla z Budče. Almanachu poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2004, 48 s. Almanach redigoval Zdeněk Kuchyňka.

Bibliografie pracovníků SVMK

Katalogy a drobné publikace k výstavám SVMK:
KUCHYŇKA, Zdeněk. Budeč a pověsti. Kladno 2004

Články:
KREMER, Vilém Václav. Koruny, korunovační klenoty a korunovace. K vydání připravil a poznámky sestavil Zdeněk Kuchyňka. Posel z Budče, č. 21, Kladno 25. 9. 2004, s. 37-45.
KUCHYŇKA, Zdeněk. Druhý život Budče. Zamyšlení nad jednou historickou tradicí. Slánský obzor, r.11 (111), Slaný 2003 (vyšlo 2004), s. 9-21.
TÝŽ. Kolokvium Budeč a svatováclavská tradice. Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy 2004, 22, 2004, s. 197-200.
TÝŽ. Renesanční kazatelna na Budči. Posel z Budče, č. 21, Kladno 25. 9. 2004, s. 13-16.
TÝŽ. Kladenský salon poprvé…In: KLADENSKÝ SALON. Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů. Katalog výstavy. Kladno 2004, s. 7-8.
MOTTL, Josef. O Budči a počátcích křesťanství. K vydání připravil Zdeněk Kuchyňka. Posel z Budče, č. 21, Kladno 25. 9. 2004, s. 34-37.
ŽVACHTOVÁ, Pavla. Stravovací zvyky horníků na Kladensku. Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy 2004, 22, 2004, s. 92-106.
TÁŽ. Zpráva o české romantice v Moldávii. Posel z Budče, č. 21, Kladno 25. 9. 2004, s. 31-33.

Propagační materiály:
KUCHYŇKA, Zdeněk. Kladno - památky. Kladno 2004

Popularizace historie a památek:
Wilsonova ulice ve Slaném se stavitelům podařila. MFDnes, r. XV, č. 1, 2. 1. 2004, Kladensko, s. C/3
Příběh o pohnutém osudu poslední Slavatovny na Košumberku. MFDnes, r. XV, č. 7, 9. 1. 2004, Kladensko, s. C/3
Povinností kata byl i úklid ulic. MFDnes, r. XV, č. 13, 16. 1. 2004, Kladensko, s. C/3 (Slaný)
O nejstarším českém archeologovi. MFDnes, r. XV, č. 19, 23. 1. 2004, Kladensko, s. C/3 (Levohradecká povídka Václava Beneše Třebízského)
Sklářské pece vyhasly za 17 let. MFDnes, r. XV, č. 31, 6. 2. 2004, Kladensko, s. C/3 Sklárna v Otvovicích)
Sklárna vyráběla až do konce 20. století. MFDnes, r. XV, č. 58, 9. 3. 2004, Střední Čechy, s. C/4 (Sklárna v Otvovicích)
Na Řehoře se chodívalo na koledu. MFDnes, r. XV, č. 61, 12. 3. 2004, Kladensko, s. C/3
Slavný mořeplavec vyrůstal na březích českého potoka. MFDnes, r. XV, č. 73, 26. 3. 2004, Kladensko, s. C/3 (Eduard Ingriš)
Zjevení na budečském hradišti. MFDnes, r. XV, č. 79, 2. 4. 2004, Kladensko, s. C/3
Cestování před sto lety přinášelo překvapení. MFDnes, r. XV, č. 85, 9. 4. 2004, Kladensko, s. C/3 (Jiří V. Daneš)
Josef Brousek nikdy žádný svůj tisk nezkazil. MFDnes, r. XV, č. 90, 16. 4. 2004, Kladensko, s. C/4
Doly v Kladně se mohly pochlubit i hornickými kapelami. MFDnes, r. XV, č. 96, 23. 4. 2004, Kladensko, s. C/4
Chudý chlapec z Kladna se stal starostou v Chicagu. MFDnes, r. XV, č. 130, 4. 6. 2004, Kladensko, s. C/4 (Antonín Čermák)
Lidé jezdili na nádraží drožkou. MFDnes, r. XV, č. 136, 11. 6. 2004, Kladensko, s. C/3 (Doprava na kladenské nádraží na konci 19. století)
Slánská piaristická kolej má dlouhou historii. MFDnes, r. XV, č. 142, 18. 6. 2004, Kladensko, s. C/3
Kazatelna v kostele na Budči skrývá nejedno tajemství. MFDnes, r. XV, č. 170, 23. 7. 2004, Kladensko, s. C/3
Václavu Hájkovi z Libočan fantazie nechyběla. MFDnes, r. XV, č. 176, 30. 7. 2004, Kladensko, s. C/3
Jak u sokolů zvítězila Budeč nad Libušínem. MFDnes, r. XV, č. 194, 20. 8. 2004, Kladensko, s. C/3 (Kladenský Sokol)
Lékař Amerling chtěl mít v Budči univerzitu. MFDnes, r. XV, č. 200, 27. 8. 2004, Kladensko, s. C/3 (Karel Slavoj Amerling)
Floriánská kaple je nejcennější památkou. MFDnes, r. XV, č. 206, 3. 9. 2004, Kladensko, s. C/2 (Kaple sv. Floriána v Kladně)
Tiskař Josef Cipra vydal desítky krásných knih. MFDnes, r. XV, č. 212, 10. 9. 2004, Kladensko, s. C/3 (Tiskař Josef Cipra st. a edice Kladenský lis)
Kladenské divadlo jde do devadesáté sezony. MFDnes, r. XV, č. 224, 24. 9. 2004, Kladensko, s. C/3 (Středočeské divadlo v Kladně)
Stochov - mýtické rodiště světce Václava. MFDnes, r. XV, č. 229, 1. 10. 2004, Kladensko, s. C/3
Kačický gombík dokazuje zručnost zlatníků. MFDnes, r. XV, č. 235, 8. 10. 2004, Kladensko, s. C/3
Hruška budoval moderní Kladno. MFDnes, r. XV, č. 241, 15. 10. 2004, Kladensko, s. C/4 (Kladenský starosta MUDr. Jaroslav Hruška)
Jak bylo ve Slaném rozbito Rakousko - Uhersko. MFDnes, r. XV, č. 252, 29. 10. 2004, Kladensko, s. C/3
Záhada židovského hřbitova v obci Blevice. MFDnes, r. XV, č. 258, 5. 11. 2004, Kladensko, s. C/3
Kdo se skrývá pod jménem Pavel z Budče. MFDnes, r. XV, č. 264, 12. 11. 2004, Kladensko, s. C/3 (Sochař František Hnátek z Trněného Újezdu)
Malíře Julia Mařáka okouzlilo okolí Budče. MFDnes, r. XV, č. 269, 19. 11. 2004, Kladensko, s. C/3
Josef Porazil dodával kávu také Masarykovi. MFDnes, r. XV, č. 281, 3. 12. 2004, Kladensko, s. C/3
Archeolog Miloš Šolle byl synovcem Jindřicha Plachty. MFDnes, r. XV, č. 293, 17. 12. 2004, Kladensko, s. C/3

Příjmy z prodeje publikací 51.154,- Kč
Náklady na publikační činnost včetně autorských honorářů 48.452,- Kč
Finanční prostředky poskytnuté formou jejich sdružení na vydání Středočeského vlastivědného sborníku 5.000,- Kč
Finanční prostředky přijaté formou jejich sdružení na vydání 21. čísla Posla z Budče 10.000,- Kč

9. Propagace činnosti muzea

SVMK se v roce 2004 prezentovalo prostřednictvím inzerátů ve Zlatých stránkách, v katalogu Dnů evropského dědictví, na vlastních internetových stránkách www.omk.cz a na stránkách www.pruvodce.com. Informace o SVMK jsou také k dispozici v Pražské informační službě, v Infocentrech v Kladně a ve Slaném, v Hornické ročence, v knize Kamenný klíč. V rámci průvodcovské služby na Budči jsou prodávány Turistické známky a trička s logem Budče.

Výroba Turistických známek Budeč 6.000,- Kč
Výroba triček s logem NKP Budeč 17.153,- Kč
Náklady na reklamu 8.472,50 Kč
Příjmy z prodeje triček s logem NKP Budeč 8.085,- Kč
Příjmy z prodeje Turistických známek Budeč 8.320,- Kč

10. Účast na seminářích a školeních, další vzdělávání

Pracovníci SVMK se v roce 2004 zúčastnili následujících kolokvií, seminářů a školení:

Náklady na školení a semináře 5.620,- Kč

11. Restaurátorské a konzervátorské práce

V konzervátorské dílně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy, keramika z archeologických nálezů, fotodokumentace). V roce 2004 bylo zkonzervováno 34 předmětů ze sbírek SVMK a v rámci pomoci Muzeu Českého krasu v Berouně pokračovala konzervace sbírkových předmětů z tohoto muzea postižených povodní. Akad. mal. Věra Cechlová restaurovala dřevěnou plastiku Rytíře i. č. KD 458. Restaurátorská zpráva je uložena v SVMK. Ve Středočeském muzeu v Roztokách byla dokončena konzervace keltského opaskového řetězu z hrobu v Makotřasech i. č. A 2-3.

Náklady na restaurování a konzervování zajištěné dodavatelsky 45.650,- Kč
Nákup konzervátorského materiálu 1.019,- Kč

12. Fotografická dílna

J. Vyšín průběžně prováděl fotodokumentaci konzervovaných předmětů a akcí SVMK. Fotodokumentace sbírkových předmětů je v současné době pořizována v digitální podobě, aby mohla být napojena na evidenci sbírek firmy Bach. Archivace digitálních fotografií probíhá na CD.

Nákup fotomateriálu 746,- Kč
Příjmy za zhotovení reprodukcí sbírkových předmětů 7.308,- Kč

13. Správa a ochrana sbírek

Ve Sbírce Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně zapsané v CES pod evidenčním číslem MKL/002-05-07/156002 bylo v 15 podsbírkách k 31. prosinci 2004 evidováno 29.609 inventárních nebo přírůstkových čísel sbírkových předmětů:

Mezi nově získanými 44 přírůstkovými čísly jsou například historické fotografie Kladna (556 ks) vytříděné z fotoarchivu SVMK (př. č. 9/2004), knihy historika Jana Slavíka (př. č. 13/2004), obrazy a grafika zemřelého kladenského malíře Bohuslava Valenty (př. č. 22/2004), model kašny se sochou sv. Jana Nepomuckého na třídě T. G. Masaryka v Kladně od sochaře Zdeňka Maniny (př. č. 23/2004), zápisník s písněmi z počátku 20. století, např. o vraždě na dole Ronna (př. č. 34/2004), fotografie a dokumenty z pozůstalosti Karla Rezka, umučeného nacisty v roce 1944 (př. č. 44/2004).

Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy, paleontologie, mineralogie, petrografie - K. Fryč; textil, sklo-porcelán - P. Žvachtová; ostatní Z. Kuchyňka.
V průběhu roku byla provedena revize 857 sbírkových předmětů z podsbírky knihy a 1040 fotografií z podsbírky fotografie, filmy.

Na počítač bylo převedeno celkem 2456 katalogizačních karet podsbírek kovy-dřevo a archeologie.

V depozitářích je průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně jednou týdně. V depozitářích, kde dochází v souvislosti s počasím k častějším změnám klimatických poměrů (depozitář 06 - textil a depozitáře ve 2. suterénu), je kontrola prováděna denně.

Náklady na nákup sbírek 39.735,- Kč
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení 15.440,70 Kč

14. Modernizace výpočetní techniky

V roce 2004 byl zakoupen upgrade programu BACH obecné sbírky a nové programy archiv událostí a osobnosti BACH. Vzhledem k problémům s připojením na internet a správou počítačové sítě byla na základě oslovení více zájemců vybrána firma INCOROS - PC PORT jako správce sítě a zřízeno místo připojení na internet vzduchem připojení linkou ADSL.

Nákup softwaru 29.512,- Kč
Připojení na Internet 1-12/2004 38.145,- Kč
Správa systému, instalace, opravy 10.258,- Kč

15. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů

V tomto roce pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny, jejíž původní třídění zaniklo při neodborném stěhování z budovy zámku v roce 1992. Uspořádáno a nově zaevidováno na počítači bylo celkem 1281 knih. Knihy byly zabaleny a opatřeny čtenářskými lístky.

V roce 2004 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 425 knihovních jednotek. Nakupovány jsou zejména encyklopedické tituly, knihy z oboru etnografie, historie, archeologie a tituly týkající se kladenského regionu (např. práce J. Kovaříka, J. Hankeho, regionální historie, vlastivěda atd.). Pokračuje se v nákupu základních odborných časopisů, jejichž souvislé řady už ve studijní knihovně byly (Český časopis historický, Archeologické rozhledy, Památky archeologické, Časopis a Sborník národního muzea - řady historie, literární historie, přírodní vědy, Časopis Matice moravské, Český lid, Muzejní a vlastivědná práce, Numismatické listy, Zprávy památkové péče, Slánský obzor, Středočeský vlastivědný sborník, Kralupský vlastivědný sborník, Soudobé dějiny).

Náklady na nákup knih a časopisů 34.578,- Kč

16. Zpracování Strategického marketingového plánu SVMK

Jedním z nejdůležitějších úkolů SVMK v roce 2004 bylo zpracování Strategického marketingového plánu navazujícího na Koncepci muzeí a galerií Středočeského kraje, zpracovanou v roce 2003/2004 pro Krajský úřad Středočeského kraje firmou CMS Lord PhDr. Ladislava Kesnera. Pro zpracování tohoto plánu byl vytvořen pracovní tým složený se zástupců SVMK a spolupracovníků mimo organizaci. Tým vedla Mgr. Pavla Žvachtová a jeho členy byli PhDr. Zdeněk Kuchyňka a Jaroslav Vyšín - SVMK, ing. arch. Jan Červený, Mgr. Dagmar Bulanová, ředitelka ZŠ v Zákolanech, Mgr. Zdenka Tuzarová, učitelka 4. ZŠ v Kladně, Zina Crnovršaninová, učitelka ZŠ v Kladně - Hnidousech. Oponentury plánu v listopadu 2004 se zúčastnil ještě Mgr. Lukáš Krinke, botanik, od 2. 1. 2005 odborný pracovník SVMK.

Základem pro vytvoření Strategického marketingového plánu SVMK se stala analýza současného stavu v letech 2000 - 2004 (návštěvnost, akce atd.) a průzkumy veřejného mínění prostřednictvím písemně zodpovídaného dotazníku a metodou face to face, provedené od června do konce září 2004. Výsledkem průzkumu bylo 451 vyplněných dotazníků. Z těchto analýz vyplynulo, že nejefektivnější ve vztahu k růstu počtu návštěvníků je soustředit se na nabízení programů pro školy různých stupňů, odkud mohou vzejít noví návštěvníci muzeí. Strategický marketingový plán byl předán odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje v prosinci 2004. Jeho realizace v podmínkách SVMK závisí na průběhu rekonstrukce a přestěhování muzea do nového objektu Huťská čp. 1375. V návaznosti na tento plán byla zatím zahájena příprava nových internetových stránek SVMK.

Náklady na provedení výzkumu veřejného mínění 9.000,- Kč

17. Provozní náklady SVMK

Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní osobní náklady ve výši 1.339.749,- Kč (z toho 1.283.378,- na platy a 56.371,- Kč na OON) a zákonné sociální pojištění 442.514,- Kč. Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 2004 činil 17.833,- Kč.

Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku 45.163,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a stočné 37.507,- Kč a na dodávky tepla 171.550,60,- Kč. Vzhledem k převzetí objektu Huťská čp. 1375 jsou v těchto částkách i náklady na elektřinu, vodné a stočné a teplo v tomto objektu.

Veškerý provoz SVMK byl veden snahou po maximální úspornosti, aby byl dostatek prostředků na plnění hlavních úkolů, tj. na prezentaci činnosti SVMK a správu a ochranu sbírek.

PhDr. Zdeněk Kuchyňka ředitel SVMK

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.07.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.